Wednesday, November 4, 2009

प्रश्न

प्रश्न तेच असतात... वेळ फक्त बदललेली असते,
व्यक्ती त्याच असतात... संदर्भ बदललेले असतात.
प्रश्न कधी कधी तेच जुने असतात,
उत्तरं मात्र बदललेली असतात...
कारण आपल्या बरोबर काळ देखील बदललेला असतो.
चांगली गोष्ट ही असते की आपण उत्तराची वाट न पहातां,
प्रश्न मात्र सारखे विचारत असतो... कारण
काळ बदलला असला, तरी आपण तेच असतो.

No comments:

Post a Comment